Zmiany w regulaminie i umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych w POBIEDA.PL

Od 21.12.2020 zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. W związku z tym, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Internetu oraz obowiązującego Cię Regulaminu. Nowe przepisy zmierzają do poprawy i maksymalnego ułatwienia Abonentom relacji z Operatorem.

Co się zmienia?

Otrzymujesz kolejne, wygodniejsze sposoby kontaktu z nami w sytuacji, kiedy chcesz wypowiedzieć umowę.

  • Od 21 grudnia 2020 r. możesz złożyć wypowiedzenie również w formie kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi.
  • Dotychczasowe sposoby składania wypowiedzenia pozostają bez zmian (forma pisemna, e-mail).

Nowelizacja wprowadza nowe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sytuacji związanej z automatycznym przedłużaniem umów na czas nieokreślony. W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa takiemu automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, Abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Nasz regulamin już przed zmianami w Prawie Telekomunikacyjnym zakładał powyższe uregulowanie więc w tym zakresie nic się dla Ciebie nie zmienia.

Jeśli nie akceptujesz tych zmian, masz prawo wypowiedzieć Umowę. Możesz to zrobić do czasu wejścia w życie zmian tj. do 21 grudnia 2020 r. Wypowiedzenie powinno być złożone na obecnych zasadach czyli pisemnie, listem lub e-mailem.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego jeśli wypowiesz Umowę przed upływem czasu określonego na jaki została zawarta, możemy dochodzić od Ciebie zapłaty opłaty specjalnej/kary umownej. Ta opłata specjalna/kara umowna będzie stanowiła część ulgi, której udzieliliśmy Ci przy zawieraniu Umowy, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego Umowy.

Regulamin świadczenia usług